Algemene verkoopvoorwaarden (AV)

Laatste aanpassing: 02.01.2021

1. Toepassingsgebied, contracterende partijen, leveringsbeperkingen

(1) Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen op deze online verkoopsite tussen, enerzijds, HABA Online Shop (hierna 'HABA Online') en, anderzijds, elke klant (hierna 'de Klant') die de producten (hierna 'de Producten') wil aanschaffen. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna 'AV' of 'Algemene Verkoopvoorwaarden' genoemd) worden aangevuld met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site en het Handvest betreffende de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers.

Identiteit van het bedrijf:

HABA Sales GmbH & Co. KG
August-Grosch-Straße 28-38 
96476 Bad Rodach 
Postfach 1150
96473 Bad Rodach
Duitsland

Handelsregister Coburg, HRA 5220
Btw-nr.: DE 815 831 282
WEEE-reg.nr.: DE 51463378

Persoonlijk aansprakelijke vennoot: 
HABA Administration GmbH, August-Grosch-Str. 28-38, 96476 Bad Rodach, Duitsland,
handelsregister Coburg, HRB 4746, op zijn beurt vertegenwoordigd door de directeurenTim Steffens (CEO)  en Sabine Habermaass.

tel. +49 9564 929 6666
(maandag tot vrijdag: 8.00 uur tot 18.00 uur – het normale vaste netwerktarief van uw operator, afhankelijk van het tarief van de operator vanaf een mobiele telefoon),

fax +49 9564 929 662300,

e-mailadres: shop(at)haba.de.

(2) HABA Online verkoopt zijn producten alleen aan eindgebruikers die buiten elke professionele activiteit handelen voor strikt persoonlijk gebruik. HABA Online behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren die duidelijk niet overeenkomt met een verkoop in de detailhandel. Iedereen die niet aan deze definitie voldoet, wordt verzocht om contact op te nemen met HABA Online, per e-mail of telefoon, om de voorwaarden van de bestelling die op hen van toepassing zijn te kennen.

(3) De op deze website gepresenteerde producten worden alleen in continentaal Frankrijk te koop aangeboden. In geval van een bestelling naar een ander land of gebied dan continentaal Frankrijk wordt de Klant verzocht om contact op te nemen met HABA Online, dat de specifieke voorwaarden voor de verrichting zal definiëren.

(4) Door op de links op onze online verkoopsite te klikken, kunt u te allen tijde onze Algemene Verkoopvoorwaarden raadplegen, op uw computer opslaan en/of afdrukken.

(5) Wanneer u uw bestelling plaatst, wordt u uitgenodigd om de voorwaarden te lezen en te accepteren. Zodra de verkoop is afgerond, sturen we u onze Algemene Voorwaarden op een permanente gegevensdrager (bijvoorbeeld: per e-mail, bijlage in pdf of op papier), hetzij met de order- en verzendbevestiging, hetzij bij de levering van de goederen.

2. Informatie over het elektronisch plaatsen van een bestelling

(1) Alvorens een product te selecteren en in het winkelwagentje te plaatsen, wordt de Klant verzocht om de beschrijving van elk product te raadplegen teneinde de eigenschappen en essentiële kenmerken ervan te kennen.

(2) Zodra een Product door de Klant is gekozen, wordt het winkelwagentje weergegeven. Door op het winkelwagentje te klikken, heeft de Klant de mogelijkheid om alle producten die hij eerder heeft geselecteerd te kennen teneinde ze te bestellen. Het aantal Producten kan op elk moment worden gewijzigd zolang de bestelling niet door de Klant is gevalideerd.

(3) Zodra het winkelwagentje alle gewenste artikelen in het gewenste aantal bevat, kan het bestelproces worden voortgezet door op de betreffende knop te klikken.

(4) We vestigen uw aandacht op het feit dat alleen een bestelling met een minimale waarde van 20,00 euro kan worden geplaatst.

(5) De Klant wordt vervolgens gevraagd om de factuur- en leveringsadressen in te vullen en de betalings- en verzendmethode te kiezen. De Klant dient alle aandacht te besteden aan de juistheid van de verstrekte informatie, waarbij deze laatste als enige verantwoordelijk is in geval van fouten.

(6) Voordat de bestelling wordt bevestigd, wordt een overzicht van alle bestelinformatie weergegeven. De Klant kan dan nog correcties aanbrengen.

(7) Wanneer de Klant verklaart deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en met de opname ervan in de contractuele relatie instemt, kan het bestelproces worden voortgezet.

(8) De bestelling, inclusief de persoonsgegevens van de klant, wordt elektronisch door HABA Online geregistreerd.

(9) Door zijn bestelling te valideren, wordt de Klant geacht deze Algemene Verkoopvoorwaarden in de dan geldende versie te hebben aanvaard, evenals alle gegevens die tijdens de bestelling zijn ingevoerd. De bestelling wordt definitief en kan niet langer door de klant worden geannuleerd.

(10) De Verkoper stuurt dan een orderbevestiging per e-mail.

(11) HABA Online behoudt zich het recht voor om het contract te annuleren wegens een gebeurtenis buiten zijn macht indien het bedrijf niet in staat is om de goederen te leveren.

(12) De Verkoper behoudt zich het recht voor om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens te controleren en alle nodige maatregelen te nemen om te controleren of de persoon die de bestelling heeft geplaatst de persoon is die de rekening van de Klant en/of de gebruikte betaalmiddelen aanhoudt, teneinde identiteitsdiefstal of frauduleuze betaling te voorkomen. In dit geval behoudt de Verkoper zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling te annuleren of te weigeren.

3. Informatie over het wettelijke herroepingsrecht van CONSUMENTEN

Herroepingsrecht

Zodra de verkoop is gesloten, heeft u het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen van de overeenkomst af te zien. De termijn van veertien dagen gaat in op de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de laatste zending in ontvangst heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op het volgende adres op de hoogte brengen van uw beslissing om van dit contract af te zien:

HABA Online Shop
HABA Sales GmbH & Co. KG

August-Grosch-Straße 28-38 
96476 Bad Rodach 
Duitsland

Telefoon: +49 9564 929 6666* (maandag tot vrijdag: 8.00 uur tot 18.00 uur)
*Het normale vaste netwerktarief van uw operator, afhankelijk van het tarief van de operator vanaf een mobiele telefoon.

Fax: +49 9564 929 662300

E-mail: shop(at)haba.de

Hiervoor kunt u gebruikmaken van het in bijlage 1 opgenomen modelformulier voor herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van de herroeping

In geval van herroeping moeten we alle van u ontvangen bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de standaardlevering die we aanbieden), zonder vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst. Om deze terugbetaling te doen, gebruiken we dezelfde betalingsmethode als die welke gebruikt werd voor de eerste transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met u. We kunnen weigeren om terug te betalen totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst komt.

In ieder geval moet u de goederen uiterlijk binnen veertien dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van de uitoefening van uw herroepingsrecht aan ons retourneren of overhandigen. De termijn wordt gehaald wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt.

De kosten voor het retourneren van goederen zijn voor onze rekening.

U mag alleen uitgaan van waardeverlies van de producten als dit waardeverlies het gevolg is van andere manipulaties van uw kant dan die welke nodig zijn om de kwaliteit, eigenschappen en de goede werking ervan te controleren.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht wordt niet verleend voor bestellingen die betrekking hebben op:

  • de levering van Producten volgens de specificaties van de klant of duidelijk gepersonaliseerd
  • de levering van verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending zodra hun verpakking bij levering is verwijderd
  • de levering van Producten, wanneer deze na levering door hun eigenschappen onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen
  • de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verpakking bij levering wordt verwijderd.

Om ervoor te zorgen dat uw aanvraag zo snel mogelijk wordt verwerkt, nodigen we onze klanten uit om de Producten terug te sturen, voor zover mogelijk in de originele verpakking met alle verpakkingselementen of in ieder geval in een geschikte transportverpakking. Vraag het bedrijf dat bevoegd is voor de uitvoering van de retourzending om u een bevestiging van de overhandiging te geven en bewaar deze totdat de herroepingsprocedure is voltooid.

4. Contractueel herroepingsrecht en herroepingstermijn

Om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van zijn klanten te voldoen, verlengt HABA Online het herroepingsrecht met 14 dagen, wat betekent dat u de geleverde goederen zonder opgaaf van redenen binnen een totale termijn van 28 dagen na ontvangst zonder kosten of risico kunt retourneren.

Uitgesloten van deze bepaling zijn speciaal voor u vervaardigde artikelen met een handtekening, evenals verzegelde cd's, cd-roms, dvd's en hygiëneartikelen. De koopovereenkomst is bindend voor u na ontvangst van de goederen als gevolg van uw aanvaarding. Aanvaarding vindt plaats wanneer u ons binnen de aanvaardingstermijn van 14 dagen na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn geen tegenbericht stuurt noch de geleverde goederen aan ons retourneert. Na aanvaarding beschikt u ook over het herroepingsrecht zoals hieronder beschreven.

De voorwaarden voor de uitoefening van dit contractuele herroepingsrecht zijn beschreven in artikel 3 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Wij zorgen voor de verzendkosten van de retourzending. De eenvoudigste manier is om de originele verpakking te gebruiken met de retoursticker op de factuur. Natuurlijk willen we graag weten waarom u het artikel retourneert. Daarom hebt u de mogelijkheid om uw motief op het retourformulier te schrijven. U vindt een afgiftepunt voor UPS-pakketten bij u in de buurt op https://www.ups.com/fr/fr/Home.page.

5. Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud

(1)    Bij het sluiten van de verkoopovereenkomst moet de Klant de verkoopprijs betalen.

(2)    De geldende prijzen zijn de prijzen die op de website van HABA Online staan vermeld op het moment van bestellen. Ze zijn uitsluitend geldig voor bestellingen die op de online verkoopsite worden geplaatst. Ze zijn in het bijzonder niet van toepassing op aanbiedingen die in de winkels van de Verkoper worden gedaan.

(3)    De verkoopprijs plus verzendkosten is onmiddellijk na het sluiten van het contract verschuldigd, zonder korting. De betaling van de verkoopprijs en de verzendkosten gebeurt, naar keuze van de Klant, via een van de middelen die in het betalingsproces zijn aangegeven. In geval van betaling met creditcard is de entiteit die de bankkaart van de Klant heeft uitgegeven verantwoordelijk voor het innen van het factuurbedrag zodra de Klant de bestelling heeft geplaatst. Betaling gebeurt bij voorkeur met creditcard. Overeenkomstig artikel L. 132-2 van het Franse Monetaire en Financiële Wetboek is de verbintenis tot betaling met een betaalkaart onherroepelijk. Door het verstrekken van creditcardgegevens machtigt de Klant HABA Online om zijn bankrekening te debiteren voor het bedrag dat overeenkomt met de all-inprijs. Vooruitbetaling en betaling via PayPal is ook mogelijk.

(4)    Alle prijzen zijn prijzen die van toepassing zijn op de Eindklant, inclusief de wettelijk geldige btw.

(5)    In geval van laattijdige betaling door de klant kan de Verkoper een achterstalligheidsrente gelijk aan de wettelijke rente in rekening brengen.

(6)    Betalingen door de klant worden pas als definitief beschouwd na daadwerkelijke ontvangst door de Verkoper van de verschuldigde bedragen.

(7)    De Verkoper behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden, de levering van lopende bestellingen van de Klant op te schorten of te annuleren.

(8)    Daarnaast blijven de geleverde Producten eigendom van HABA Online totdat de volledige betaling is ontvangen. Indien de verkoopprijs niet volledig wordt betaald, moet de Klant HABA Online onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen wanneer de Producten aan rechten van derden of andere interventies van derden onderworpen zijn. In geval van doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen draagt de Klant hierbij aan HABA Online alle vorderingen over die voortvloeien uit deze doorverkoop, zowel voor als na een eventuele verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

(9)    De belasting over de toegevoegde waarde die van kracht is op het moment van de bestelling is inbegrepen in de prijzen op de Website. Bovendien zijn de verpakkings- en verzendkosten en de eventueel verschuldigde douanerechten ten laste van de klant, overeenkomstig de leveringsvoorwaarden van artikel 6.

(10)    Boeken zijn onderworpen aan de Duitse wetgeving inzake vaste boekenprijzen, wat betekent dat de prijzen wettelijk zijn vastgelegd, zonder de mogelijkheid van kortingen of prijsverminderingen. Tot de categorie van de boeken worden ook bladmuziek, cartografische producten, bepaalde cd's, digitale boeken en batchproducten gerekend, waarbij een van de bovengenoemde producten het belangrijkste product is.

6. Verzend- en leveringsvoorwaarden

(1)    De levering vindt onverwijld na ontvangst van de betaling (artikel 5 van de Algemene Verkoopvoorwaarden) plaats op het door de Klant opgegeven leveringsadres, tenzij een andere schriftelijk overeengekomen bepaling is toegestaan.

(2)    We leveren uitsluitend op afleveradressen in continentaal Frankrijk:

(3)    Standaardleveringen worden uitgevoerd door een koerier en pakketdienst (UPS) – binnen 6 tot 8 werkdagen na ontvangst van uw bestelling, mits alle artikelen voorradig zijn. In geval van afwijkende levertijden worden deze aangegeven in de artikelomschrijving en in het winkelwagentje. We rekenen een vast tarief van 4,95 euro voor verzending en verpakking.

(4)    Momenteel zijn expresleveringen niet mogelijk.

(5)    Indien de goederen naar de Klant worden verzonden, zijn de verzendkosten en eventuele toepasselijke douanerechten ten laste van de Klant. De leveringsvoorwaarden komen overeen met Delivered Duty Unpaid (DDU – geleverd, rechten niet betaald). Indien er extra verzendkosten aan de Verkoper in rekening worden gebracht wegens een onjuiste opgave van het leveringsadres of de geadresseerde door de Klant, worden deze door de Klant vergoed.

(6)    De verzendkosten worden ook direct voor het plaatsen van de bestelling in de online shop weergegeven.

(7)    U wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht in geval van laattijdige levering.

7. Rechten van de klant in geval van gebreken en aansprakelijkheid van HABA Online

(1)    De Klant moet duidelijke schade aan de verpakking van de goederen die van buitenaf zichtbaar is onverwijld melden aan de vervoerder en HABA Online via de berichtenservice.

(2)    De door de Verkoper geleverde Producten zijn van rechtswege en zonder bijkomende betaling, ongeacht het herroepingsrecht en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, onderworpen aan:

  • de wettelijke garantie van conformiteit, voor Producten die kennelijk defect of beschadigd zijn of niet overeenstemmen met de bestelling;
  • de wettelijke garantie op verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die van invloed is op de geleverde producten en deze ongeschikt maakt voor gebruik, onder de voorwaarden en in overeenstemming met de bepalingen die in het onderstaande kader en in de bijlage bij deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn omschreven (Conformiteitgarantie/Garantie op Verborgen Gebreken).

(3)    Er wordt aan herinnerd dat de Klant volgens de wettelijke garantie van conformiteit een periode van twee jaar vanaf de levering van de goederen heeft om actie tegen de Verkoper te ondernemen. Hij kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het bestelde product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L. 217-9 van de Consumentenwet: de Klant is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het gebrek aan conformiteit van het Product gedurende 24 maanden na de levering van het Product.

(4)    De wettelijke garantie van conformiteit geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die het Product eventueel kan dekken. De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het Product in te roepen overeenkomstig artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek; in dat geval kan hij kiezen tussen het annuleren van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

(5)    Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van de non-conformiteit van de Producten of het bestaan van verborgen gebreken binnen de bovenvermelde termijnen en de gebrekkige Producten terugsturen of naar de winkel terugbrengen in de staat waarin ze werden ontvangen met alle bijbehorende elementen (accessoires, verpakking, instructies enz.).

(6)    Bij gebrek aan herstellingen of vervangende leveringen binnen een redelijke termijn kan de Klant, naar eigen goeddunken, de vermindering van de verkoopprijs of de opzegging van de verkoopovereenkomst en de terugbetaling van de niet-conform geachte of gebrekkige Producten op de bankrekening van de Klant eisen.

(7)    De verzendkosten worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten worden terugbetaald op vertoon van bewijsstukken.

(8)    HABA Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verplichtingen krachtens deze Algemene Verkoopvoorwaarden indien de niet-nakoming van zijn verplichtingen te wijten is aan een handeling van een derde, zelfs indien deze te voorzien is, aan een fout van de koper, of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken of aan een andere gebeurtenis die redelijkerwijs niet onder de exclusieve controle van HABA Online valt. HABA ONLINE WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIRECTE EN INDIRECTE SCHADE AF, ONGEACHT OF DEZE SCHADE AL DAN NIET TE VOORZIEN WAS, die geen betrekking heeft op het voorwerp van de levering zelf.

(9)    De bovengenoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid of in geval van lichamelijk letsel. Bovendien is de beperking ook niet van toepassing wanneer de Klant vorderingen op grond van de wet indient.

(10)    Indien de klacht ongegrond is en het artikel vrij van gebreken is, heeft HABA Online het recht om de Klant afhandelings- en inspectiekosten in rekening te brengen voor een bedrag van 40 euro. In dit geval moet de klant ook de verzendkosten voor zijn rekening nemen.

8. Gebruikersidentificatie/wachtwoord/klantsleutel

(1)    Na aanvaarding van de registratie activeert HABA Online een gebruikersaccount voor de uitvoering en betaling van bestellingen en deelt dit schriftelijk mee aan de Klant, zodra hij zijn adres heeft opgegeven. Hierbij worden een gebruikersidentificatie, wachtwoord en eventueel een Klantsleutel voor de identificatie en authenticatie van de Klant aangemaakt en meegedeeld. Deze gegevens mogen dus alleen door de Klant zelf worden gebruikt. De Klant moet de gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en beschermen tegen derden.

(2)    Indien de Klant reden heeft om aan te nemen of te beweren dat een onbevoegde derde partij kennis van deze gegevens heeft, moet hij HABA Online hiervan onverwijld op de hoogte stellen, zodat de toegang van de Klant wordt geblokkeerd.

(3)    In geval van laattijdige betaling of vroegtijdige intrekking van de machtiging om de aangegeven bankrekening te debiteren, een sluiting of blokkering van de opgegeven bankrekening of bij het vervallen van de creditcard heeft HABA Online het recht om de rekening van de gebruiker te blokkeren.

9. Gegevensbescherming

HABA Online verzamelt persoonsgegevens van de koper en, indien van toepassing, van de ontvanger van de Bestelling. De doeleinden, ontvangers en voorwaarden waaronder HABA Online persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zijn vastgelegd in het Handvest voor de bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers, dat u kunt vinden op deze online verkoopsite of door hier te klikken.

10. Geschillenbeslechting

In het geval van een geschil dat we niet kunnen oplossen, kunt u gebruikmaken van de online geschillenbeslechtingsprocedure op http://ec.europa.eu/odr/ in overeenstemming met de Europese verordening betreffende online beslechting van consumentengeschillen (Verordening (EU) nr. 524/2013).

We streven ernaar om eventuele meningsverschillen die voortvloeien uit onze overeenkomst met de Klant in der minne te regelen. Indien een dergelijke procedure ons niet in staat stelt om tot een akkoord te komen, staan we open voor de uitvoering van een bemiddelingsprocedure die kosteloos is voor de Klant. We verzoeken de klant die een beroep op een bemiddelaar wenst te doen om contact op te nemen met het Europees Centrum voor de Consument Frankrijk.

De missie van het Europees Centrum voor de Consument Frankrijk is het informeren en bijstaan van Franse consumenten op het gebied van het consumentenrecht. Hij zal de Klant doorverwijzen naar de bevoegde Duitse bemiddelaar.

Het Europees Centrum voor de Consument Frankrijk vindt u op het volgende adres:
Bahnhofsplatz 3
77694 Kehl, Duitsland


Online contactformulier: https://www.europe-consommateurs.eu/fr/une-question-une-reclamation/
Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan de klant kiezen voor een rechtsmiddel.

11. Toepasselijk recht/Slotbepalingen

Het Duitse recht is van toepassing met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De dwingende bepalingen van de Staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onverlet.

BIJLAGE 2: BEPALINGEN INZAKE WETTELIJKE GARANTIES

Artikel L217-4 van de Consumentenwet

De verkoper is verplicht een goed te leveren conform de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor gebreken aan overeenstemming die het gevolg zijn van de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze op grond van de overeenkomst door hem of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L217-5 van de Consumentenwet

Het product is in overeenstemming met het contract:
1° Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een gelijkaardig product wordt verwacht en, indien van toepassing:

  • indien het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model
  • indien het product de kwaliteiten bezit die een koper terecht mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name op het gebied van reclame of etikettering

2° Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen de partijen zijn overeengekomen of geschikt is voor elk bijzonder gebruik dat door de koper wordt nagestreefd, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

Artikel L217-12 van de Consumentenwet

De handeling die uit het gebrek aan overeenstemming voortvloeit, verjaart twee jaar na de datum van levering van de goederen.

Artikel L217-16 van de Consumentenwet

Wanneer de koper de verkoper in het kader van de commerciële garantie die hem bij de aankoop of reparatie van roerende goederen wordt verleend, verzoekt om een door de garantie gedekte reparatie, wordt iedere reparatieperiode van ten minste zeven dagen bij de duur van de resterende garantie opgeteld. Deze termijn gaat in op de datum van het verzoek van de koper om interventie of op de datum waarop de betrokken goederen voor reparatie ter beschikking worden gesteld, indien deze pas na het verzoek om interventie beschikbaar zijn.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken bij het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de koper het niet zou hebben aangeschaft, of een lagere prijs zou hebben betaald, als hij de gebreken had gekend.

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

De vordering die voortvloeit uit de koopvernietigende gebreken moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.